Logo

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ubytovacích zariadení spravovaných spoločnosťou Apartments Care s.r.o.

Nový Smokovec 19217, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika 
IČO 52 222 195
Tel. kontakt : +421 919 211 077
e-mail: info@aptcare.sk

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v sieti ubytovacích zariadení, ktoré spravuje spoločnosť Apartments Care s.r.o. (ďalej len „Ubytovacie zariadenia AC“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. 

1. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme Ubytovacích zariadení AC alebo ich izieb na ubytovanie, ako aj pre ďalšie služby pre Klienta vykonávané Ubytovacími zariadeniami AC. 

2. Zmluvnými stranami sú na strane Ubytovacích zariadení AC (i) spoločnosť Apartments Care s.r.o. so sídlom Nový Smokovec 19217, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 52 222 195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 37789/P, a na strane Klienta (ii) fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Ubytovacím zariadeniam AC spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Ubytovacím zariadeniam AC nepreukáže, že záväzky preberá Klient. 

3. Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 051/ 772 15 97, fax. č. 051/772 15 96. 

4. Ubytovacie zariadenia AC poskytujú Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu ustanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried. 

5. Zmluva o ubytovaní vzniká, keď žiadosť Klienta prevezmú a spätne potvrdia Ubytovacie zariadenia PH, pri čom závisí od vôle Ubytovacích zariadení AC, či rezerváciu príjmu (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči Ubytovacím zariadeniam AC uplatniť osobne, telefonicky alebo e-mailom. 

6. Ubytovacie zariadenia AC ubytujú iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Ubytovacích zariadení AC platnú identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov pravdivo a úplne vyplniť a odovzdať pracovníkovi Ubytovacích zariadení AC úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu bude predložené pri príchode.  

7. Ubytovacie zariadenia AC môžu vo výnimočných prípadoch ponúknuť Klientovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne neodlišuje od Rezervácie. 

8. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervované Ubytovacie zariadenia AC alebo ich izby v deň svojho príchodu od 15:00 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť Ubytovacie zariadenia AC alebo ich izby a odovzdať do 10:00 hod. V prípade oneskoreného opustenia izby Klientom (i) do 13:00 hod. sú Ubytovacie zariadenia AC oprávnené Klientovi účtovať poplatok vo výške 50% z ceny za izbu platnej v ten daný deň a po 16:00 hod. 100% z ceny za izbu platnej v ten daný deň.  

9. Rezervácie Ubytovacích zariadení AC alebo ich izieb, ktorých záloha je nevratná alebo boli garantované kreditnou kartou, sú rezervované do 24:00 hod. v deň príchodu. Prípadný neskorší príchod je potrebné oznámiť telefonicky, v opačnom prípade môže Ubytovacie zariadenie AC rezerváciu zrušiť.   

10. Rezervácie Ubytovacích zariadení AC alebo ich izieb, ktoré neboli garantované zálohou alebo poskytnutím kreditnej karty, sú rezervované do 18:00 hod. v deň príchodu. Prípadný neskorší príchod je potrebné oznámiť telefonicky, v opačnom prípade môže Ubytovacie zariadenie AC rezerváciu zrušiť. 

11. Klient je povinný za poskytnuté služby Ubytovacích zariadení AC zaplatiť dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Ubytovacích zariadení AC nachádzajúcom sa v každom Ubytovacom zariadení AC a na webovej stránke www.aptcare.sk Toto platí aj pre služby a výdavky poskytované Ubytovacími zariadeniami AC voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Ubytovacím zariadeniam AC cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníka Ubytovacích zariadení AC cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť. 

12. Ubytovacie zariadenia AC sú oprávnené požadovať od Klienta pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Ubytovacie zariadenia AC záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Ubytovacích zariadení PH, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

13. Klient pri príchode obdrží kľúč od Ubytovacích zariadení AC alebo ich izieb, ktorý je majetkom Ubytovacích zariadení AC a pri odchode je povinné ho odovzdať pracovníkovi Ubytovacích zariadení AC. Pri jeho strate alebo poškodení si Ubytovacie zariadenia účtujú poplatok 100 €. 

14. Pri odovzdaní kľúča od Ubytovacích zariadení AC je vo vlastnom záujme Klienta prekontrolovať si stav a inventár Ubytovacieho zariadenia AC. Podpisom registračnej karty, ktorú dostane pri príchode, preberá na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie prípadne zničenie obsahu Ubytovacieho zariadenia AC. Inventár konkrétneho Ubytovacieho zariadenia AC je vyvesený z vnútornej strany vchodových dverí v každom Ubytovacom zariadení AC. 

15. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, sú Ubytovacie zariadenia AC oprávnené účtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu. 

16. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Ubytovacích zariadení AC, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Ubytovacie zariadenia AC majú právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto sú Ubytovacie zariadenia AC Klienta povinné informovať. 

17. V izbe ani v priestoroch Ubytovacích zariadení AC nesmie Klient bez súhlasu pracovníka Ubytovacích zariadení AC premiestňovať interiérové zariadenia, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie. 

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné (i) nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých, (ii) nosiť v priestoroch Ubytovacích zariadení AC zbrane a strelivo. 

19. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je Klient povinný v Ubytovacích zariadeniach AC dodržiavať nočný kľud. 

20. Ubytovacie zariadenia AC si vyhradzujú právo na odstúpenie od zmluvy v prípade opakovaného porušovania nočného kľudu Klientom. 

21. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak Klient poruší zákaz fajčenia, Ubytovacie zariadenia AC majú právo účtovať si poplatok vo výške 150€ za deň, v ktorom Klient porušil zákaz fajčenia. 

22. Ubytovacie zariadenia PH povoľujú vstup a ubytovanie zvierat iba v niektorých z ich ubytovacích zariadení a to podľa platného cenníka Ubytovacích zariadení AC. 

23. V prípade silného znečistenia Ubytovacieho zariadenia AC alebo jeho izby Klientom, bude Klientovi účtovaný dodatočný poplatok až do výšky 150€, podľa rozsahu znečistenia. 

24. Klientom nie je povolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto. 

25. Pri opakovanom príchode už ubytovaného Klienta do Ubytovacích zariadení AC je Klient povinný pri výzve pracovníka Ubytovacích zariadení AC preukázať sa platným dokladom totožnosti. 

26. Ubytovacie zariadenia AC si vyhradzujú právo odmietnuť ubytovať osoby vo veku menej ako 18 rokov bez sprievodu ich zákonného zástupcu . 

27. Ubytovacie zariadenia AC si vyhradzujú právo odmietnuť ubytovať osoby, ktorí prišli vo väčšom počte, ako bolo vopred dohodnuté v rezervácii. 

28. Ubytovacie zariadenia AC si vyhradzujú právo odmietnuť ubytovať osoby pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok. 

29. Ak si Klient vopred objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtujú Ubytovacie zariadenia Klientovi iba vopred dohodnutú cenu za izbu aj v prípade, že Klienta ubytuje vo viac lôžkovej izbe, alebo apartmáne. 

30. Ak Klient požiada o predĺženie pobytu, môžu mu Ubytovacie zariadenia AC, v prípade voľných kapacít, ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. 

31. Pri obsadení Ubytovacích zariadení AC alebo ich izieb si Klient vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení, prípadné chyby a nedostatky ihneď nahlási pracovníkovi Ubytovacích zariadení AC.  

32. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu majú právo vstúpiť za účelom plnenia svojich služobných povinností pracovníci Ubytovacích zariadení AC. 

33. V Ubytovacích zariadeniach AC a osobitne v izbách nie je Klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu Klienta (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.) 

34. Pred odchodom je Klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. 

35. Pred odchodom Klienta z Ubytovacieho zariadenia AC alebo jeho izieb je Klient povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie v miestnosti, zatvoriť okná a dvere.  

36. Ubytovacie zariadenia AC majú právo odmietnuť ubytovať Klienta s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre ostatných Klientov alebo pracovníkov Ubytovacích zariadení AC. V prípade, že Klient zakrýva takýto stav, tak napriek tomu, že sa ubytoval v Ubytovacích zariadeniach AC, majú pracovníci Ubytovacích zariadení PH právo požiadať takého Klienta, aby odišiel a zaplatil náklady spojené s profesionálnym bojom proti škodcom a / alebo dezinfekciou Ubytovacieho zariadenia AC alebo jeho izby. 

37. Ubytovacie zariadenia AC nie sú zodpovedné za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Ubytovacích zariadeniach AC sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Ubytovacie zariadenia AC odovzdávajú zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Ubytovacích zariadení AC pošlú Klientovi len v prípade požiadania a to len na jeho náklady. 

38. Ubytovacie zariadenia AC nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Ubytovacích zariadení AC. 

39. Ubytovacie zariadenia AC nezodpovedajú za služby externých spoločností, ktorých propaguje. 

40. V Ubytovacích zariadeniach AC alebo ich izbách je zakázané držať peniaze a cenné veci. Ak je pre peniaze a cenné veci v danom Ubytovacom zariadeniach AC určené miesto, táto služba bude bezplatná a ak ich Ubytovacie zariadenia AC prevzali na základe potvrdenia do úschovy, berú na seba zodpovednosť v zmysle §433 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

41. Za škody spôsobené na majetku Ubytovacích zariadení AC zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku Ubytovacích zariadení AC, je Klient povinný uhradiť Ubytovacím zariadeniam AC náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu. Za škody spôsobené maloletou osobou zodpovedá zákonný zástupca, prípadne iná zodpovedná osoba.  

42. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. minimálne 7 dní pred dňom príchodu, Ubytovacie zariadenia AC nemajú nárok na storno poplatok. V termíne od 4 do 6 dní pred dňom nástupu sú Ubytovacie zariadenia AC oprávnené účtovať si u Klienta 50% storno poplatok z ceny objednaných služieb a v termíne do 3 dní do nástupu sú Ubytovacie zariadenia AC oprávnené účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Ubytovacie zariadenia AC s Klientom písomne dohodli inak. 

43. Pokiaľ medzi Ubytovacími zariadeniami AC a Klientom bol písomne dohodnutý iný termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Ubytovacím zariadeniam AC nárok na storno poplatok. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie voči Ubytovacím zariadeniam AC nevyužil.

aptcare logo
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím